13-02-2017

List of teachers

 

         

Nom et prénoms

         

Mail

M.

         

ABDERRAHIM Mohamed Amine

         

med.amine.abderrahim@gmail.com

Melle

         

BAAKEK Yettou Nour Elhouda

         

baakek_nhy@yahoo.fr

M.

         

BECHAR Hassane

         

h.bechar@gmail.com

M.

         

BEHADADA Omar

         

omar.behadada@gmail.com

M.

         

BENABADJI née Soulimane Ritha

         

rithadz@yahoo.fr

M.

         

Benabdellah M’hamed

         

m_benabdellah_2000@yahoo.fr

M.

         

BENALI Redouane

         

benali_redouane@yahoo.fr

Mme

         

BENSEGHIER née LAZZOUNI Sihem

         

sa_lazzouni@Yahoo.fr

M.

         

Bereksi Reguig Fethi

         

bereksif@yahoo.fr

M.

         

Bessaid Abdelhafid

         

a.bessaid@gmail.com

M.

         

BOUKLI HACENE Ismaïl

         

ismaill80@yahoo.fr

M.

         

CHIKH Mohammed Amine

         

am_chikh@yahoo.fr

Mme

         

DALI YOUCEF Lamia

         

lamiakazitani@yahoo.fr

M.

         

Debbal Sidi Mohamed

         

adebbal@yahoo.fr

M.

         

DIB Nabil

         

nb_dib@mail.univ-tlemcen.dz

M.

         

DJEBBARI Abdelghani

         

adjebbari@gmail.com

M.

         

EL HABIB DAHO Mostafa

         

mostafa.elhabibdaho@gmail.com

Melle

         

FEROUI Amel

         

ebm_amel@yahoo.fr

Melle

         

Habibes Naïma

         

nhabibes@yahoo.com

M.

         

HADJ SLIMANE Zine Eddine

         

hadjslim@yahoo.fr

M.

         

HAMZA CHERIF Lotfi

         

amzacherif@yahoo.fr

Mme

         

ILES née KORTI Amel

         

amel_iles@yahoo.fr

M.

         

KERAÏ Salim

         

salim.kerai@gmail.com

M.

         

KHOLKHAL Mourad

         

kholkhalm@gmail.com

Mme

         

LOUJDI née KHEMIS Kamila

         

khemisk@yahoo.fr

Mme

         

MAMACHE née BENCHAIB Yasmine

         

yasmine1361@hotmail.fr

Mme

         

MEkkioui née HEDEÏLI Nacira

         

h_nadial79@yahoo.fr

Mme

         

MERIAH née MARGHACHE Djamila

         

merghachesalima@yahoo.fr

M.

         

MESSADI Mohamed

         

m_messadi@yahoo.fr

Mme

         

MEZIANI Fadia

         

fadiameziani@yahoo.fr

M.

         

RAHMOUN Fethi

         

fethirhm4@gmail.com

Melle

         

SETTOUTI Nessma

         

nesma.settouti@gmail.com

M.

         

SOULIMANE Soufiane

         

soulimane_sofiane@yahoo.fr

M.

         

Taouli Sidi Mohamed

         

tsidiahmed@yahoo.fr

Mme

         

ZIANI CHERIF née RERBAL Souhila

         

souhila_re@yahoo.fr